Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 1. Název

Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“

 1. Důvod a způsob založení

Dle Zákona 106/99 Sb.

Datum vzniku: 22. 3. 2004

Důvod vzniku: Účelové sdružení právnických osob

 1. Organizační struktura

Rada svazku – zástupci členských obcí

Předseda svazku: Ing. Václav Vokáč

Místopředseda svazku:  Pavla Poláčková

 1. Kontaktní spojení

Putim 198
397 01 Putim
Telefon: –

Mobilní telefon: 602 657 671
E-mail: manager@zlatyvrch.cz
WWW: www.zlatyvrch.cz
ID Datové schránky: xjfpy2v

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Putim 198
397 01 Putim

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Putim 198
397 01 Putim

4.3. Úřední hodiny

Dle domluvy – tel. 602 657 671

4.4. Telefonní čísla

602 657 671

4.5. Čísla faxu

Fax není využíván.

4.6. Adresa internetové stránky

www.zlatyvrch.cz

4.7. Adresa e-podatelny

manager@zlatyvrch.cz

4.8. Další elektronické adresy

manager@zlatyvrch.cz

 1. Bankovní spojení

78-405 620 267/0100 (Komerční banka)

94-80 17 271/0710 (ČNB)

71210024

 1. DIČ

CZ71200024

Nejsme plátci DPH

 1. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznam hlavních dokumentů – strategický plán

8.2. Rozpočet

Rozpočty

Schválený rozpočet DSO Zlatý vrch na rok 2018

Rozpočtový výhled DSO Zlatý vrch na rok 2019 – 2021

Rozpočty – Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet svazku za rok 2017

 1. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

ústně – v kanceláři svazku

písemně – osobně v kanceláři svazku nebo poštou na adresu svazku
Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“

Putim 198
397 01 Putim

e-mailem: manager@zlatyvrch.cz

telefonicky na tel. čísle: 724 190 320

Úřední hodiny

Nejsou stanoveny

Dle dohody – tel. 724 190 320

Zákon č. 106_1999 Sb.

 1. Příjem žádostí a dalších podání manager@zlatyvrch.cz
 2. Opravné prostředky Zákon č. 106_1999 Sb._opravné prostředky
 3. Formuláře
 4. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

 1. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž svazek obcí ve věci poskytování informací rozhoduje

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).

Usnesení ze zasedání Rady svazku

14.2. Vydané právní předpisy

Dobrovolný svazek obcí „Zlatý vrch“ vydává m.j. statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Svazek obcí je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo záloh

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 1. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

VZOR licenční smlouvy  dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou Dobrovolnému svazku obcí „Zlatý vrch“ poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

Výroční zpráva DSO 2015

Výroční zpráva DSO 2016

Výroční zpráva DSO 2017

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.